27 października 2020
Przyjazny Buchałów, gm.Świdnica, woj.lubuskie
                Drukuj      + ulubione     + obserwowane     Kontakt z autorem

Utworzył: MEGA.PL      Źródło: www.buchalow.org   Odsłony: 1560
Tagi:
stowarzyszenie mieszkańcy
Streszczenie:
  Statutowym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju Buchałowa.Statutowym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju
Buchałowa rozumiane jako:
a) działanie na rzecz poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców wsi,
b) aktywizacja gospodarcza mieszkańców i rozwijanie przedsiębiorczości,
c) wykorzystywanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historyczno-kulturowych dla
rozwoju gospodarczego Buchałowa,
d) podejmowanie działań prowadzących do ograniczenia bezrobocia i przeciwdziałanie
zjawiskom patologii społecznej,
e) przyczynianie się do podnoszenia poziomu edukacji, kultury i kultury fizycznej ww wsi,
f) rozwijanie działalności oświatowej i kulturalnej oraz organizowanie kursów, szkoleń itp.,
g) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz aktywnych form wypoczynku,
h) upowszechnianie informacji i promocja Buchałowa,
i) współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami (stowarzyszenia, władze, instytucje
oraz organizacje) oraz angażowanie liderów życia gospodarczego, politycznego, kulturalnego w
inicjatywy na rzecz wsi,
j) inicjowanie działań na rzecz rozwoju wsi ościennych,
k) opiniowanie i zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących wsi oraz gminy,
m. in. w zakresie samorządności i rozwoju demokracji lokalnej, bezrobocia, ochrony środowiska,
ochrony zdrowia, kultury, oświaty i wychowania,
l) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego,
m) wspieranie wszelkich innych inicjatyw na rzecz rozwoju wsi Buchałów.

Stowarzyszenie PRZYJAZNY BUCHAŁÓW
Sławomir Białkowski - Prezes Zarządu, Buchałów 29, 66-008 Świdnica

www.buchalow.org

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja pt. „Portal informacji turystycznej” współfinansowana jest za środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Start   |   Forum   |   Czat   |   Zaloguj lub Zarejestruj się
Copyright 2011 - 2014 by MEGA.PL - Sławomir Białkowski